Välkomna till

Ardennerklubben Sydost

Stadgar för Ardennerklubben Sydost

 

§ 1 Firmanamn
Klubbens firma är Ardennerklubben Sydost.

 

§ 2 Ändamål
Klubben, som är ideell, har som ändamål att utveckla det svenska hästmaterialet av ardennerras i Ardennerklubben Sydost.För detta  ändamål skall klubben: Utveckla intresset för den svenska ardennerhästen. Genom aktiviteter främja avelsarbetet och brukandet av ardennerhästen. 

 

§ 3 Säte
Klubben har sitt säte i den ort där kassaförvaltaren tillika firmatecknare är bosatt, eller i den ort styrelsen bestämmer.

 

§ 4 Medlemskap
Medlem av klubben blir varje för klubbens verksamhet intresserad fysisk eller juridisk person, som inbetalar av klubbens årstämma fastställd avgift. För giltigt medlemskap skall medlemsavgiften vara inbetald senast 1 månad innan årsmötet.

 

§ 5 Uppsägning
Medlem äger när som helst uppsäga sig till utträde. Utträde sker när uppsägningen kommit föreningen tillhanda. Erlägges ej medlemsavgiften senast 1 månad före årsmötet upphör medlemskapet. Medlem som bryter mot stadgarna  eller som eljest uppenbarligen skadar klubben eller motarbetar dess intressen eller ändamål må av styrelsen uteslutas, om han icke rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen. Utesluten medlem avgår då meddelande om uteslutning avsänts till honom. Medlem kan även uteslutas av årsstämman. Uteslutning kan prövas av årsstämman, om den uteslutande så begär.

 

§ 6 Styrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 5-7 ordinarie ledamöter, samt 2-4 suppleanter. Ordföranden väljs på en tid av ett år. Dessa väljs på klubbens årsstämma. Styrelsen utser inom sig vice. ordf., sekreterare, samt kassaförvaltare. De av klubbens valda ledamöterna och suppleanterna utses för tiden till dess ordinarie stämma hållits andra året efter valet. Mandattiderna skall dock ordnas så att årligen halva antalet ledamöter jämte suppleanter avgår.

 

§ 7 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför då mer än halva styrelsen är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta röstade vid sammanträdet förenat sig och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordförande vid sammanträdet. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av fungerande ordförande.

 

§ 8 Styrelsens uppdrag
Styrelsen åligger:
att på allt sätt främja ardenneravel, verka för god hästvård samt hästens praktiska användning
att handha klubbens ekonomi
att förbereda ärenden som skall handläggas av klubben
att verkställa av klubben fattade beslut
att besluta om tid och plats för klubbens sammanträden
att överlämna redovisning till revisorerna minst en månad för ordinarie årsstämma. Dessa redovisningshandlingar skall omfatta förvaltningsberättelse samt resultaträkning jämte balansräkning.

 

§ 9 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

 

§10 Räkenskapsår
Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

§ 11 Tid för årsredovisning
Styrelsen skall senast 1 månad innan årsstämman lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

§ 12 Revisorer
Klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, som jämte två suppleanter årligen väljs på ordinarie stämma. Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse senast 3 veckor innan årsstämman.

 

§ 13 Stämma
Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på klubbens stämma. Klubbens ordinarie stämma hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra stämma hålls, då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

 

§ 14 Rösträtt
Var medlem har en röst. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Styrelseledamöterna  och revisorerna äger delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag.

 

§ 15 Kallelse
Kallelse till klubbens stämma sker genom personlig kallelse. Kallelseåtgärden skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Då kallelse utgått till klubbens stämma, skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom.

 

§ 16 Ärende på ordinarie stämma
Klubbens stämma öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom av den som styrelsen utsett.
Följande ärenden skall förekomma:
1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste året föredrages
7. Revisorernas berättelse
8. fråga om fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Bestämmande av avgift för medlem
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer, samt valberedning
13. Val av ordförande
14. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Val av revisorer jämte suppleanter
16. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits
17. Motioner?
18. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjuts till stämma
19. Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla
20. Stämman avslutas

Vid extra stämma får icke till avgörande företas ärende som icke upptagits i kallelse.

 

§ 17 Motionstid
Medlem äger rätt till klubbens stämma hänskjuta fråga genom motion. Motion för att kunna behandlas vara inkommen till styrelsen för att kunna behandlas senast 15 januari.

 

§ 18 Valberedning
Valberedningen skall bestå av lägst 3 personer, varav 1 skall vara sammankallande. Valberedningen har i god tid före stämman genom kontakter med styrelse och medlemmar ta fram förslag till punkt 1 och 13 -15  enligt § 16 i dessa stadgar. Dessa förslag skall presenteras för medlemmarna i kallelse till stämman. Varje år väljs en ny ledamot för en tid av 3 år. Den ledamot som är tredje året är sammankallande.

 

§ 19 Klubbens upplösning
Upplöses klubben skall befintliga tillgångar överlämnas till Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen.

 

§ 20 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs ändringsbeslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid omröstning fodras minst två tredjedelar av de röstande tillstyrker ändringsförslaget. Om enhälligt beslut nås kan dock stadgeändring ske efter en omröstning på enbart ett ordinarie årsmöte.